Noordtest is gespecialiseerd in het functioneel beheren van uw software, applicaties en ketens:

Functioneel Beheer

De beheerder zorgt ervoor dat de gebruikers de IT-infrastructuur kunnen gebruiken. Als de eigenaar heeft goedgevonden dat een gebruiker bepaalde programma's of gegevens mag gebruiken, moet de beheerder ervoor zorgen dat de gebruikers toegang krijgen tot deze programma's en gegevens. De beheerder participeert tevens in projecten, is vraagbaak voor de organisatie, zorgt voor de juiste werking van de applicatie(s) en of ketens, implementaties van nieuwe releases en patches, gebruikersondersteuning, onderhouden van contacten met leveranciers, opstellen service level agreements, en opstellen releaseplanningen

Service Level Agreements

Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten en/of producten. In een SLA staan, naast de beschrijving van de te leveren diensten, ook de rechten en de plichten van zowel de aanbieder als de afnemer ten aanzien van het overeengekomen kwaliteitsniveau (service level) van de te leveren diensten en/of producten. Een SLA kan de status van een contract hebben, maar dat hoeft niet. In het algemeen heeft een SLA de status die de gebruikers er aan toekennen. Dit betekent dat een SLA bijvoorbeeld tussen organisaties gebruikt kan worden als een formeel contract, met alle bijbehorende juridische eigenschappen. Daarentegen kan een SLA ook gebruikt worden om binnen één organisatie afspraken te documenteren, zonder dat daar een bijzondere status aan gekoppeld wordt. In het laatste geval kan de SLA in het algemeen eenvoudiger van opzet zijn en kan volstaan worden met een beschrijving van de te leveren diensten en een klein aantal administratieve aspecten, zoals geldigheidsduur, rapportage, werkoverleg en doorberekening van kosten. Met behulp van een SLA wordt dus bereikt dat bij afnemer en aanbieder eenzelfde beeld ontstaat over de te leveren producten en diensten.