Tmap

Tmap, wat staat voor Test Management Approach, is een softwaretestaanpak. Zoals de naam al aangeeft is het bedoeld als een algehele methode voor het beheren van het testproces als geheel en is zelf ook een testmethode. TMap wordt binnen Nederland, maar ook wereldwijd veel gebruikt voor het structureren van testprocessen. In Tmap zijn verschillende fasen gedefinieerd.

Planningsfase

De planningsfase is eigenlijk de belangrijkste testfase, maar deze wordt vrijwel altijd onderschat. De uit te voeren activiteiten leggen de basis voor een beheersbaar en kwalitatief testproces: vaststellen opdracht, oriŽnteren op de opdracht, vaststellen van de benodigde testbasis, bepalen risico's van het testproces (Product Risico Analyse), bepalen globale begroting, bepalen globale planning, toewijzen testeenheden en technieken, definiŽren testproducten, definiŽren organisatie, definiŽren infrastructuur, inrichten beheer, bepalen testproces risico's, planning terugkoppelen en fixeren met opdrachtgever, tijdens het hele testproces wordt verder op basis van het testplan en een tijdschema de voortgang van het testen bewaakt en waar nodig aangepast.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt aan de hand van de testbasis en planning, vastgesteld in de planning en controle fase, gekeken naar hoe testbaar het informatiesysteem is, worden testeenheden en de infrastructuur die nodig is voor het testen, gespecificeerd en worden de testtechnieken vastgesteld waarmee getest gaat worden. De activiteiten: verzamelen van de testbasis, opstellen checklists, beoordelen van de testbasis, opstellen rapport detailintake.

Specificatiefase

Tijdens de specificatie fase worden de testgevallen vastgesteld en aan de hand hiervan testscripts geschreven. Veelal worden deze scripts gebundeld in een testdraaiboek, aan de hand waarvan de uitvoering zal worden gedaan. Daarnaast wordt de infrastructuur opgezet en eventueel een test database gedefinieerd. Activiteiten: opstellen testspecificaties, definiŽren centrale uitgangssituatie, specificeren intake testobject.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase worden de infrastructuur en het testobject nagelopen en geschikt bevonden, waarna de eigenlijke tests worden gedaan. Het testdraaiboek wordt onderhouden, uitgangsbestanden opgebouwd en alle uitvoer wordt gecontroleerd en beoordeeld aan de hand van de verwachte resultaten. Na controle en beoordeling worden bevindingen verwerkt en de hernieuwde programmatuur wordt opnieuw getest (hertest). Gedurende de gehele uitvoeringsfase wordt geanticipeerd op een snelle, betrouwbare risicorapportage richting het management. Activiteiten: uitvoeren intake testobject, klaarzetten uitgangssituatie, (her)testen, beoordelen bevindingen.

Afronding

Na afronding van het testproces dienen nog enkele belangrijke activiteiten uitgevoerd te worden, die doorgaans te weinig worden uitgevoerd of wellicht zelfs vergeten: evalueren testobject (hoe beviel het informatiesysteem, wat is de conclusie), evalueren testproces (hoe is de test verlopen, wat ging goed, wat kan er beter), conserveren van de testware (alle gemaakte producten archiveren voor herbruikbaarheid), opstellen eindrapportage (alle opmerkingen gebundeld), na de evaluatie, de conservering van de testware en het aanbieden van de eindrapportage kan de opdrachtgever de testorganisatie dťcharge verlenen en kan het testproces worden beeÔndigd.

Beheer

In de beheersfase is de testmanager verantwoordelijk voor het beheren van het hele testproces en het communiceren van resultaten enz. naar de opdrachtgever. De testmanager moet ook een oor bij de organisatie houden, om eventuele vertragingen op te vangen. Activiteiten: uitvoeren beheer, bewaken van voortgang en begroting, rapporten en bijsturen.